กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


EIT

 

More...
EIT

NO GIFT POLICY 2024

 

งดให้ งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ

More...
NO GIFT POLICY 2024

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

NO GIFT POLICY

 

งดให้ งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ

More...
NO GIFT POLICY
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ♦ โครงสร้าง
   ♦ ข้อมูลผู้บริหาร
   ♦ อำนาจหน้าที่
   ♦ ข่าวประชาสัมพันธ์
   ♦ ถาม-ตอบ Q&A
   ♦ แผนยุทธศาตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
   ♦ แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี
   ♦ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ♦ ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   ♦ E-Service
   ♦ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   ♦ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   ♦ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   ♦ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุประจำปี
   ♦ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ♦ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ♦ การประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
   ♦ การขับเคลื่อนจริยธรรม
   ♦ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ♦ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ♦ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ♦ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ♦ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   ♦ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy
   ♦ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   ♦ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
   ♦ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
   ♦ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   ♦ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   ♦ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ♦  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ♦ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ♦ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
    ♦ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    ระบบปัจจัยพื้นฐานยากจน
    SCHOOLMIS
    เว็บสพป.ขอนแก่น เขต1
    FACEBOOK โรงเรียน
Breaking News
  Latest News

EIT1 qrcode (1)

    แบบตอบ EIT 1

EIT2 qrcode

    แบบตอบ EIT 2

 

 
Social Network

 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      57 คน

สถิติเดือนนี้:   1125 คน

สถิติปีนี้:        10418 คน

สถิติทั้งหมด: 47675 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

ประวัติของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

                 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2482 เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล   ตำบลดอนหัน  วัดสว่างบ้านหนองหญ้าแพรก  โดยอาศัยศาลาวัดสว่างมโนบ้านหนองหญ้าแพรก เป็นสถานที่เรียน โดยมีนายหาญ คำนาม เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนชั้น ป. 1-4

                 ต่อมาในปี  พ.ศ. 2504 ได้ย้ายมาตั้งเป็นเอกเทศ ณ สถานที่ปัจจุบัน คือบ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 ตำบลดอนหัน  โดยมีชาวบ้านบริจาคที่ดินให้จำนวนเนื้อที่ 6 ไร่ – งาน  12 ตารางวา  สร้างอาคารเรียนตามแบบ ป.1 ฉ. ขนาดกว้าง 9 เมตร  ยาว 27 เมตร ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ชาวบ้านสร้างเองโดยไม่อาศัยงบประมาณ

                 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2515  นายหม่อน สุกุมาลย์,นายพิมพ์ ปะวะลัง, นายพรมมา  ละคำภา  และนายอวน แสนแก้วได้ร่วมกันบริจาคที่ดินให้โรงเรียนรวมกันเป็น  2  ไร่ – งาน  80  ตารางวา   รวมกับที่มีอยู่เดิม เป็น 8 ไร่ 1 งาน  92 ตารางวา และมีหลวงพ่อบุญมา   หงส์สุด  ร่วมกับชาวบ้านบริจาคไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้าง  สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ. ขนาด  2  ห้องเรียน  ขนาดกว้าง  8.50 เมตร  ยาว 18 เมตร   ได้เปิดสอนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 7  โดยมีนายบุญถิ่น  สำเริง  เป็นครูใหญ่

             พ.ศ.  2517   คณะครูชาวบ้าน ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาดกว้าง  8 เมตร ยาว 16  เมตร  และสภาตำบลดอนหัน  ได้อนุมัติเงินเพิ่มเติม อีก 7,000  บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)  ปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์กีฬา

             พ.ศ. 2523 ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารแบ ป.1 ฉ.  ขนาด   3  ห้องเรียน  ราคา  820,000  บาท  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 25  มิถุนายน 2523  เสร็จแล้ว เปิดใช้การได้เมื่อวันที่ 18   ธันวาคม 2553 ต่อเติมชั้นล่าง รวมเป็น  6   ห้องเรียน

          พ.ศ. 2527  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26  งบประมาณก่อสร้าง  180,000  บาท

          พ.ศ. 2535 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับการอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับชั้น อนุบาล 1- 2 ในปีการศึกษา 2536    พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน แบบ สปช.  105/29  จำนวน 4 ห้องเรียน  งบประมาณ 280,000 บาท

          พ.ศ. 2540 ได้ขอรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1  ฉ. และนำมาสร้างอาคารเรียนอนุบาล    ขนาด  กว้าง 8.50 เมตร 2 ห้องเรียน และต่อมาได้ต่อเติมด้านข้างอีก 1 ห้องเรียน ด้วยงบบริจาค

พ.ศ. 2551 ได้ใช้งบประมาณจากการจัดผ้าป่าการศึกษา ในการก่อสร้างโรงอาหาร งบประมาณ200,000 บาท

          ปัจจุบัน ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่” มีอาคารเรียน 3 หลัง  อาคารประกอบ 2 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง

เนื้อที่ของโรงเรียน

                      พ.ศ. 2504  มี                        6 ไร่ – งาน  12 ตารางวา

                      พ.ศ. 2515  ได้มา                   2 ไร่ – งาน 80 ตารางวา

                      พ.ศ. 2534  ได้มา                   2 ไร่ 

                      พ.ศ.2547   ได้มา                   6  ไร่  3  งาน  53  ตารางวา

                      พ.ศ. 2548   ได้มา                  2 ไร่ 2 งาน  11 ตารางวา

                      รวมปัจจุบัน(พ.ศ. 2559)          19 ไร่ 2 งาน  56  ตารางวา

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่